”Socialism” och ”feminism”

Att Google håller på att digitalisera böcker är välkänt, kanske mindre känt är ett av de verktyg som utvecklats i relation till digitaliseringen av tryckta texter: Ngram. Där är det möjligt att statistik över språkbruk, om ord- och meningsanvändning i de digitaliserade texterna. Det går med andra ord att lätt få fram en graf som visar hur mycket ett visst uttryck används över tid, därmed framgår också förändringen. Likaså kan olika ord ställas mot varandra.

Detta är mycket användbart, då en periods språkbruk säger något om periodens föreställningar och tänkande.

Ett talande exempel:

Ordet socialism (blå) ställs mot ordet ”feminism” (röd). Nedgången för användningen av socialism stämmer närmast exakt med uppgången för feminism. Det som visas är inte självklart relaterat till varandra, det säger inte nödvändigtvis något om orsakssambandet. Men givet att begreppen rör sig inom ett liknande område är det rimligt att se ett samband. Det säger något om vad författarna ansåg var viktigt, vilka ämne som diskuterades, gavs utrymme och uppfattades som relevanta.

Att ändringen dessutom sammanfaller med en realpolitisk och ideologisk förändring är värt att notera. Under 1960-talet inledde borgarna en ideologisk offensiv, den slog igenom på allvar under 1980-talet och vi lever fortfarande i den ideologiska hegemoni som då etablerades. Kampanjen mot socialism – ytterst mot all kritik av kapitalismen – fick genomslag, vilket syns i grafen. Samtidigt lanserades feminism och andra ideologiska projekt som inte hotar kapitalismen, dessa avledde uppmärksamhet från klass (som ersattes av kön/genus) och från ekonomi (som ersattes av identitet). Att feminismens uppgång sammanfaller med en högerpolitisk frammarsch är också talande.

1 Comment

  1. Anonym

    Intressant att se, väl spanat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier