Framtidens soppkök

soppaMarxismen består av flera sammanhängande delar. Den historiska analysen visar större rörelsemönster och lagbundenhet, analysen av kapitalismen är en fördjupning i utvecklingens senaste stadium. Där placeras kapitalismen in i det större schemat, det påvisas hur den framvuxit och hur den bär på en inre motsättning som motsvarar den som föranlett tidigare produktionsförhållandens undergång.

Marxismen är inte en beskrivning av framtiden, men det är en teori som pekar framåt och som visar dels rörelseriktning och dels vissa nödvändiga villkor som måste infrias i det kommande samhället, dvs om det ska frigöra människan.

De borgerliga produktionsförhållandena är den samhälleliga produktionsprocessens sista antagonistiska form, antagonistisk inte i betydelsen av individuell antagonism utan en antagonism, som uppkommer ur individernas samhälleliga levnadsbetingelser, men de produktivkrafter, som utvecklas i det borgerliga samhällets sköte, skapar samtidigt de materiella betingelserna för lösandet av denna antagonism. Med denna samhällsformation slutar därför det mänskliga samhällets förhistoria.*

Häri ligger ett utopiskt drag hos Marx, att vi fortfarande befinner oss i förhistorien. Historien börjar först i och med kommunismen, dvs det stadium då det inte längre finns något som hindrar produktivkrafternas fria utveckling. Människans fulla potential kommer där ges fritt utrymme.

Marxismen gör anspråk på vetenskaplighet. Ett sätt att förstå vad som menas med detta, med att något är en vetenskap, är dess förmåga att göra förutsägelser som infrias. En vetenskaplig utsaga måste således vara så precis att den kan utvärderas. Den marxistiska analysens styrka kan på motsvarande sätt utvärderas utifrån om den verkligen lyckas göra förutsägelser. I Marx texter finns det också flera sådana, exempelvis kan nämnas att i Kommunistiska manifestet (1848) anges hur kapitalismen kommer breda ut sig över världen, att vissa områden kommer göra profit på andra, att alla länder kommer få ett kapitalistiskt produktionssätt, att kulturer kommer likriktas, att äldre normordningar kommer brytas söner, osv. Detta skrevs innan kapitalismen var global och innan den europeiska kolonialismen bredde ut sig (1870-tal). I manifestet anges detta kortfattat, men i andra texter fördjupas analysen och utifrån den görs flera förutsägelser.

Avsikten på denna sida är dubbel: (1) att ange sådana förutsägelser och ställa dem mot den faktiska utvecklingen, (2) att ange det som Marx faktiskt skriver om socialismens och kommunismens infriande och utformning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

*

Arkiv: datum
Arkiv: kategorier